Rev. Fr. AD Jose

Rev. Fr. AD Jose

Parish Priest (Maths & Science)

Sr. Kaini

Sr. Kaini

Ast. Teacher (English & SS)

Sir Marcus Lotha

Sir Marcus Lotha

Ast. Teacher (Lotha)

Sir Deepjyoti Das

Sir Deepjyoti Das

Ast. Teacher (IT & Maths)

Sir Sridhar V

Sir Sridhar V

Maths & Science

Madam Elonbeni

Madam Elonbeni

Education

Sir Reynold

Sir Reynold

Science & IT

Miss Yanreno

Miss Yanreno

English

Sir Paul Zhimomi

Sir Paul Zhimomi

Ast. Teacher (History & SS)

Sir Raju Gogoi

Sir Raju Gogoi

Ast. Teacher (English)

Sir Tsenpon Murry

Sir Tsenpon Murry

Ast. Teacher (PHE)

Sir Rojianglung Martin

Sir Rojianglung Martin

Miss Zubeni Ngullie

Miss Zubeni Ngullie

Science

Sir Thungben Kinghen

Sir Thungben Kinghen

Ast. Teacher (Economics & SS)

Madam Wojano Kikon

Madam Wojano Kikon

Ast. Teacher (English)

Sir Rumbenthung Murry

Sir Rumbenthung Murry

Ast. Teacher (Maths & Science)

Madam Julie Jungio

Madam Julie Jungio

Ast. Teacher (History & SS)

Sir David

Sir David

Maths